Koolstofverb

Jammer dat na twee maanden en 90 mojilen Google+ gebruikers, HootSuite deze functionaliteit alleen nog open heeft gesteld voor de Enterprise gebruikers.Heeft iemand enig idee wanneer dit voor de Pro gebruikers beschikbaar wordt?
Jammer dat na tw
ee maanden en 90
mojilen Google+
gebruikers, Hoot
Suite deze funct
ionaliteit allee
n nog open heeft
gesteld voor de
Enterprise gebru
ikers.Heeft iema
nd enig idee wan
neer dit voor de
Pro gebruikers b
eschikbaar wordt
?