Polymeren

Additiepolymerisatie: dubbele bindingen gaan open
Condensatiepolymerisatie:afsplitsting van water
Polyesters en polyamiden ontstaan door CP.
Verwarmen van plastic - zacht: thermoplast hard:thermoharder
Additiepolymeris
atie: dubbele bi
ndingen gaan ope
n
Condensatiepolym
erisatie:afsplit
sting van water
Polyesters en po
lyamiden ontstaa
n door CP.
Verwarmen van pl
astic - zacht: t
hermoplast hard:
thermoharder