Austeniet

Het verlijmen van de scihum strips op de deksel, carbon over de scihum strips lamineren, het boren van de gaten en het opvullen van de gaten met epoxy is ook een hoop werk. Tevens is het een wat zwaardere oplossing... Maar ach er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden ;-D. En uiteindelijk is het het resultaat dat telt en dat is in dit geval erg goed!Groeten,Jeroen
Het verlijmen va
n de scihum stri
ps op de deksel,
carbon over de s
cihum strips lam
ineren, het bore
n van de gaten e
n het opvullen v
an de gaten met
epoxy is ook een
hoop werk. Teven
s is het een wat
zwaardere oploss
ing... Maar ach
er zijn meerdere
wegen die naar R
ome leiden ;-D.
En uiteindelijk
is het het resul
taat dat telt en
dat is in dit ge
val erg goed!Gro
eten,Jeroen