Carboneren

Bij het carboneren wordt koolstof in het oppervlak van een stalen voorwerp opgenomen, die door diffusie naar binnen wordt getransporteerd. het resultaat is een schil met een hoger koolstofgehalte dan dat van de kern. Vervolgens wordt het staal gehard, waarbij zich in de schil martensiet vormt, terwijl de kern een relatief zachte ferriet- (en perliet) structuur aanneemt.
Bij het carboner
en wordt koolsto
f in het oppervl
ak van een stale
n voorwerp opgen
omen, die door d
iffusie naar bin
nen wordt getran
sporteerd. het r
esultaat is een
schil met een ho
ger koolstofgeha
lte dan dat van
de kern. Vervolg
ens wordt het st
aal gehard, waar
bij zich in de s
chil martensiet
vormt, terwijl d
e kern een relat
ief zachte ferri
et- (en perliet)
structuur aannee
mt.