Definitie giet

Gietijzer = een vrijwel eutectische ijzer-koolstof verbinding waarin meestal vrije koolstof voorkomt in de vorm van lamellen, nodulen of vlokken.
Gietijzer = een
vrijwel eutectis
che ijzer-koolst
of verbinding wa
arin meestal vri
je koolstof voor
komt in de vorm
van lamellen, no
dulen of vlokken
.