Groep 1

Aanduiding op basis van hun mechanische eigenschappen.

- Het bassissymbool Fe.
- de belangrijkste eigenschap, bijv. de minimum treksterkte of rekgrens.
- eventueel doelbewuste toegevoegde chemische elementen die de soort kenmerken.
Aanduiding op ba
sis van hun mech
anische eigensch
appen.

- Het bassissymb
ool Fe.
- de belangrijks
te eigenschap, b
ijv. de minimum
treksterkte of r
ekgrens.
- eventueel doel
bewuste toegevoe
gde chemische el
ementen die de s
oort kenmerken.