Harden

Harden is een warmtebehandeling, waarbij het staal vanuit het austenietgebied met een zodanige snelheid wordt afgekoeld, dat perliet- en bainietvorming worden onderdrukt, zodat het staal wordt omgezet in martensiet.
De hardhied en de weerstand tegen slijtage worden hierdoor sterk verhoogd.
Het staal is na alleen harden te bros. Het word gevold door ontlaten.
Harden is een wa
rmtebehandeling,
waarbij het staa
l vanuit het aus
tenietgebied met
een zodanige sne
lheid wordt afge
koeld, dat perli
et- en bainietvo
rming worden ond
erdrukt, zodat h
et staal wordt o
mgezet in marten
siet.
De hardhied en d
e weerstand tege
n slijtage worde
n hierdoor sterk
verhoogd.
Het staal is na
alleen harden te
bros. Het word g
evold door ontla
ten.