Interstitiele

Bij interstiele mengkristallen worden de legeringsatomen opgenomen in de holten van het kristalrooster van het basismetaal.

vb: koolstof, stikstof en waterstof in ijzer; waterstof in aluminium.
Bij interstiele
mengkristallen w
orden de legerin
gsatomen opgenom
en in de holten
van het kristalr
ooster van het b
asismetaal.

vb: koolstof, st
ikstof en waters
tof in ijzer; wa
terstof in alumi
nium.