Martensiet

Martensiet vorming:
Zeer snel omklapproces, kan geen diffusie aan te pas komen!
Voor % martensiet speelt tijd geen rol, alleen afschriktemperatuur.
Structuur: bcc
Martensiet vormi
ng:
Zeer snel omklap
proces, kan geen
diffusie aan te
pas komen!
Voor % martensie
t speelt tijd ge
en rol, alleen a
fschriktemperatu
ur.
Structuur: bcc