Ongelegeerd

Je kan toch als je een nieuw bericht maakt, en wilt weten of het goed is gedwroen, op versturen klikken en dan kom je vanzelf in je berichtenlijst weer terecht dacht ik. Dan klik je op het bericht wat je wilt bekijken (als je dat doet dan start dat bericht in een nieuw scherm, zo werkte het ook op het oude blogsysteem). Vervolgens moet je nog wat verbeteren, je klikt op de wijzig dit bericht en dan kan je het wijzigen. Ik geloof dat dit nog hetzelfde werkt als anders, want daarom werkte ik ook weinig met die link die jij bedoelt. Dat vond ik weer lastig werken eigenlijk.
Je kan toch als
je een nieuw ber
icht maakt, en w
ilt weten of het
goed is gedwroen
, op versturen k
likken en dan ko
m je vanzelf in
je berichtenlijs
t weer terecht d
acht ik. Dan kli
k je op het beri
cht wat je wilt
bekijken (als je
dat doet dan sta
rt dat bericht i
n een nieuw sche
rm, zo werkte he
t ook op het oud
e blogsysteem).
Vervolgens moet
je nog wat verbe
teren, je klikt
op de wijzig di
t bericht en da
n kan je het wij
zigen. Ik geloof
dat dit nog hetz
elfde werkt als
anders, want daa
rom werkte ik oo
k weinig met die
link die jij bed
oelt. Dat vond i
k weer lastig we
rken eigenlijk.