Bewerk

Van deze pagina een menu-pagina maken
Tekst:
Bij nader inzien
hoef je wat mij
beftert het deba
t tussen Zoeb en
mij niet te verw
ijderen. Jij en
ik zijn immers n
iet verantwoorde
lijk voor haar b
escherming. @)Z
oeb Horen Zien
Zwijgen. Men hee
ft jou die e-mai
ls ter lezing ge
zonden omdat je
contstant etalee
rt dat je verple
egkundige bent.
Men kan niet bew
eren dat het een
prive9mening is
want meningen wo
rden altijd gevo
rmd door de kenn
is en de vakbekw
aamheid welke me
n in de loop van
zijn/haar leven
heeft vergaard.
Ooit interviewde
ik een bijna gep
ensioneerde chir
urg. Hij zei me:
"Arts ben ik alt
ijd, als ik op s
traat, hockeyvel
d, iets zie gebe
uren moet ik hul
p bieden". Zo is
het dus ook met
rechters, politi
emensen. Jouw me
ning dat je hier
uitsluitend priv
e9 blogt is niet
vol te houden wa
nt je dankt je b
logsucces groten
deels aan je ver
pleegkundige ond
erwerpen. Je heb
t je in consult
' laten roepen t
erwijl je die e-
mails ook ongele
zen had kunnen d
eleten. Wat je n
u uit de school
klappend over mi
j schrijft vind
ik laakbaar, -vo
oralsnog- heb ik
niet de puf om s
tappen tegen je
te overwegen. We
8e8s daar heel b
lij mee.Daar hoe
f ik zelfs niet
voor gestudeerd
te hebben. Het
is steeds meer d
e makkes van dez
e tijd dat aller
lei mensen menen
meningen te kunn
en hebben, voora
l die te kunnen
ventileren, zf3n
der dat ze -vold
oende- kennis va
n zaken bezitten
. Lees een wille
keurige krantenw
ebsite en in dri
eebntwintig taal
/tik/stijlfouten
per vierhonderd
leestekens melde
n mensen dat all
e moordenaars, d
oorrijders, wild
plassers enzovoo
rt levenslang op
gesloten moeten
worden, dat orth
odontisten witge
jaste zakkenvull
ers zijn, dat ad
vocaten tot het
verdervelijkste
mensensoort beho
ren etc. Wat pri
js ik mij gelukk
ig dat, integens
telling tot die
reageerders, lek
en, rechters goe
d opgeleid zijnd
e, genuanceerd d
enkende, togadra
gers zijn. Het i
s geen schande o
m dingen niet te
weten, het is al
leen maar een sc
hande om dingen
te ventileren wa
ar men geen of n
iet voldoende we
et van heeft, da
t heeft men niet
voldoende wannee
r men niet alle
kanten heeft geh
oord. Terecht b
escherm jij hier
op het VK-blog n
iet alleen je ei
gen identiteit,
in deze reactied
raad ook diegene
(n) welke destij
ds jouw mening h
ebben gevraagd.
De vraag of het
verstandig is ge
weest om, met al
le respect, zich
tot een verpleeg
kundige te wende
n of dat ze bete
r een arts in c
onsult' hadden k
unnen/moeten roe
pen kan ik in he
t voordeel van d
e laatste beroep
sgroep met "ja"
beantwoorden omd
at die A) meer v
akkennis heeft e
n B) voorzichtig
er, doortastende
r, te werk waren
gegaan. Men moe
t van hele goede
huize zijn om mi
j e8cht te kunne
n beschadigen, i
k ben alleen maa
r bang dat jij m
omenteel bezig b
ent je eigen gel
oofwaardigheid i
n diskrediet te
brengen. Dat is
verder jf3faw za
ak, jf3faw veran
twoordelijkheid,
daar zul jij in
de rest van je (
bloggers)leven u
it moeten zien t
e komen. Dat ik
ranzig, gestoord
, gevaarlijk, zo
u zijn is dus ge
heel voor rekeni
ng van jouw mise
rabel gevormde m
ening. Triest is
dat je door je b
ijdrages onder d
it blog welke hu
lpverleningsdisc
ipline dan ook,
de verpleegkundi
ge discipline in
het bijzonder, a
bsoluut geen die
nst bewijst want
ik kan me heel g
oed voorstellen
dat vele lezende
n nu de argwanen
d gestelde vraag
Hoe Doordacht Vo
rmt De Hulpverle
ning Haar Mening
en?' stellen. Zi
jn het uitsluite
nd leken, ervari
ngsdeskundigen e
n huisartsen wel
ke zich regelmat
ig afvragen: "Ho
e Gezond Is De G
ezondheidszorg?"
Doei Zoeb. Nu t
erug naar de Zaa
l.