Zachtgloeien

Hier in Praag kun je de Codex Gigas bewonderen, ik weet niet op welke maneir en hoeveel glas ertussen zit, maar toch Ik ga een dezer dagen (ik woon in Praag) dat boekie toch maar eens bekijken
Hier in Praag ku
n je de Codex Gi
gas bewonderen,
ik weet niet op
welke maneir en
hoeveel glas ert
ussen zit, maar
toch Ik ga een
dezer dagen (ik
woon in Praag) d
at boekie toch m
aar eens bekijke
n