' naam '

Beste allemaal,Vrijdagavond 11 mei om 20.00 uur (ongeveer 19.30 uur awzneaig) wordt het Mediant-team Tour for Life' een fiets-klim-clinic aangeboden door Albert van sportschool GO4IT (Joan Coststraat 41 7514 AT Enschede). Het is dus binnen en er zijn totaal 20 fietsen. Dus Bert, Tom, Henk Jan, Ronald ook van harte welkom!!! Het is gratis, een hartslagmeter is aanbevolen, SPD-pedalen of toeclips (belangrijk voor je schoeisel). Graag even reactie wie van jullie mee willen doen.Groet, Kees
Beste allemaal,V
rijdagavond 11 m
ei om 20.00 uur
(ongeveer 19.30
uur awzneaig) wo
rdt het Mediant
-team Tour for L
ife' een fiets-k
lim-clinic aang
eboden door Albe
rt van sportscho
ol GO4IT (Joan C
oststraat 41 75
14 AT Enschede).
Het is dus binne
n en er zijn tot
aal 20 fietsen.
Dus Bert, Tom, H
enk Jan, Ronald
ook van harte we
lkom!!! Het is g
ratis, een harts
lagmeter is aanb
evolen, SPD-peda
len of toeclips
(belangrijk voor
je schoeisel). G
raag even reacti
e wie van jullie
mee willen doen.
Groet, Kees