Elektriciteit

een vreemde & domme retiace weer, helemaal aangezien jezelf slechts 20 dagen geleden nog in prettig gesprek met Budhy was toen deze zelfde idioot ook ineens heel grof tegen Budhy begon te doen.Dit waren responces op een post van jou dus je hebt dit zeker gezien.Wat een slechte verliezer moet je wel niet zijn om zo te moeten proberen te scoren.Jean Desmots18:51 4 februari 2011Nou, nou Buddhy, of hoe je ook heet. Heb je je pilletje al ingenomen, -ruw taalgebruik verwijderd-! In ieder geval heb je maar weinig begrepen van de geschiedenis en ook de Nederlandse taal is je een beetje vreemd. Waarom ga je niet eens bijles nemen om je geraaskal in ieder geval in begrijpelijk Nederlands te spellen. -ruw taalgebruik verwijderd-Als je mij ooit ergens ongeprovoceerd zo tegen iemand hebt zien praten moet je het nu zeggen !En inderdaad zowel hier als in het echte leven kan ik het niet laten om iemand op zijn plaats te zetten als hij zich tegen mij of iemand anders misdraagt.Wie weet ben jij wel e9e9n van degenen voor wie ik in het echte leven selfproclamed redder heb gespeeld, dan zou je waarschijnlijk wel anders piepen.
een vreemde & do
mme retiace wee
r, helemaal aang
ezien jezelf sle
chts 20 dagen ge
leden nog in pre
ttig gesprek met
Budhy was toen d
eze zelfde idioo
t ook ineens hee
l grof tegen Bud
hy begon te doen
.Dit waren respo
nces op een post
van jou dus je h
ebt dit zeker ge
zien.Wat een sle
chte verliezer m
oet je wel niet
zijn om zo te mo
eten proberen te
scoren.Jean Desm
ots18:51 4 febru
ari 2011Nou, nou
Buddhy, of hoe j
e ook heet. Heb
je je pilletje a
l ingenomen, -ru
w taalgebruik ve
rwijderd-! In ie
der geval heb je
maar weinig begr
epen van de gesc
hiedenis en ook
de Nederlandse t
aal is je een be
etje vreemd. Waa
rom ga je niet e
ens bijles nemen
om je geraaskal
in ieder geval i
n begrijpelijk N
ederlands te spe
llen. -ruw taalg
ebruik verwijder
d-Als je mij ooi
t ergens ongepro
voceerd zo tegen
iemand hebt zien
praten moet je h
et nu zeggen !En
inderdaad zowel
hier als in het
echte leven kan
ik het niet late
n om iemand op z
ijn plaats te ze
tten als hij zic
h tegen mij of i
emand anders mis
draagt.Wie weet
ben jij wel e9e9
n van degenen vo
or wie ik in het
echte leven sel
fproclamed redde
r heb gespeeld,
dan zou je waars
chijnlijk wel an
ders piepen.