' naam '

Hahaha, I hear ya! Vooral dooddoener #1 vind ik lehnwakkecd. Ik kreeg laatst een foto van iemand die bij een shoot was wezen kijken. De foto was e9e9n van de resultaten. Het was zf3 lelijk! Echt te erg voor woorden. De uitleg die ik erbij kreeg was o.a. over de fotograaf: hij was arrogant en heel slecht met mensen. En dat terwijl die voor een oerbekend Frans modetijdschrift stond te schieten. Je ne c'est pas welke dat was, maar echt een beschaming voor de fotografie-industrie.
Hahaha, I hear y
a! Vooral dooddo
ener #1 vind ik
lehnwakkecd. Ik
kreeg laatst een
foto van iemand
die bij een shoo
t was wezen kijk
en. De foto was
e9e9n van de res
ultaten. Het was
zf3 lelijk! Echt
te erg voor woor
den. De uitleg d
ie ik erbij kree
g was o.a. over
de fotograaf: hi
j was arrogant e
n heel slecht me
t mensen. En dat
terwijl die voor
een oerbekend Fr
ans modetijdschr
ift stond te sch
ieten. Je ne c'e
st pas welke dat
was, maar echt e
en beschaming vo
or de fotografie
-industrie.