Bereken Finan3

Beste Momo,dat is een goede vraag. Het is inderdaad zo dat in de insuetctirs van veel rekbare doeken staat dat je er mee op de rug kunt dragen. Toch zullen de meeste draagdoekconsulentes je dit afraden. Een baby op de rug knopen is voor veel mensen best lastig in het begin, en een rekbare doek geeft je daarbij (te) weinig steun. Dit geeft dus inderdaad meer risico dat de baby eruit valt, vooral tijdens het knopen zelf. Ook daarna zou een overstrekkend kindje zich misschien aan de stof kunnen ontworstelen. Aan de andere kant heb ik niet gehoord dat er al daadwerkelijk ongelukken mee zijn gebeurd. Veel ligt aan de kwaliteit van je stof en je knoopwijze. Hoe steviger je stof (nog) is, hoe secuurder je wikkelt, en hoe meer lagen je om het kindje heen knoopt, hoe veiliger het is. Ik heb mijn dochtertje wel eens in een Moby Wrap gedragen met een Back Cross Carry, en dat voelde behoorlijk stevig aan en zakte ook niet uit. Maar ik zou bijvoorbeeld NOOIT een ruck sack doen in een rekbare doek. En met een oude verwassen doek zou ik ook niet zo snel rugdragen. Als je zeker wilt weten of het veilig is wat je doet, kun je altijd een afspraak maken voor een consult. Overigens: als je van plan bent om regelmatig te gaan rugdragen, is het de moeite waard om een geweven doek aan te schaffen, daar kun je nog jaaaaren mee vooruit, als je rekbare doek allang niet meer werkt.Hopelijk kun je vooruit met dit antwoord!
Beste Momo,dat i
s een goede vraa
g. Het is inderd
aad zo dat in de
insuetctirs van
veel rekbare doe
ken staat dat je
er mee op de rug
kunt dragen. Toc
h zullen de mees
te draagdoekcons
ulentes je dit a
fraden. Een baby
op de rug knopen
is voor veel men
sen best lastig
in het begin, en
een rekbare doek
geeft je daarbij
(te) weinig steu
n. Dit geeft dus
inderdaad meer r
isico dat de bab
y eruit valt, vo
oral tijdens het
knopen zelf. Ook
daarna zou een o
verstrekkend kin
dje zich misschi
en aan de stof k
unnen ontworstel
en. Aan de ander
e kant heb ik ni
et gehoord dat e
r al daadwerkeli
jk ongelukken me
e zijn gebeurd.
Veel ligt aan de
kwaliteit van je
stof en je knoop
wijze. Hoe stevi
ger je stof (nog
) is, hoe secuur
der je wikkelt,
en hoe meer lage
n je om het kind
je heen knoopt,
hoe veiliger het
is. Ik heb mijn
dochtertje wel e
ens in een Moby
Wrap gedragen me
t een Back Cross
Carry, en dat vo
elde behoorlijk
stevig aan en za
kte ook niet uit
. Maar ik zou bi
jvoorbeeld NOOIT
een ruck sack do
en in een rekbar
e doek. En met e
en oude verwasse
n doek zou ik oo
k niet zo snel r
ugdragen. Als je
zeker wilt weten
of het veilig is
wat je doet, kun
je altijd een af
spraak maken voo
r een consult. O
verigens: als je
van plan bent om
regelmatig te ga
an rugdragen, is
het de moeite wa
ard om een gewev
en doek aan te s
chaffen, daar ku
n je nog jaaaare
n mee vooruit, a
ls je rekbare do
ek allang niet m
eer werkt.Hopeli
jk kun je voorui
t met dit antwoo
rd!