CF en dividend

Ik vind de afbeelding bij deze post onolisfenatjk. Het gaat hier om mensen die hun baan verliezen dit is een serieuze zaak. Om het velies van een baan te illustreren met een afbeelding van een zwerfer vind ik op z'n minst als onolisfenatjk te betitelen. Wat trouwens precies de nieuwswaarde van deze posting? Dit voegt niets toe aan wat er elders op het internet en andere media met veel meer diepgang en achtergrond is te lezen. Ik vond het in toenemende mate populistische blog sowieso al minder worden onregelmatige postings, geen diepgang in de artikelen nu heeft dit blog het absolute dieptepunt bereikt. Om maar in de waan van de dag te blijven; resultaten uit het verleden (lees goede postings) zijn geen garantie voor de toekomst. Helaas
Ik vind de afbee
lding bij deze p
ost onolisfenatj
k. Het gaat hier
om mensen die hu
n baan verliezen
dit is een serie
uze zaak. Om het
velies van een b
aan te illustrer
en met een afbee
lding van een zw
erfer vind ik op
z'n minst als on
olisfenatjk te b
etitelen. Wat tr
ouwens precies d
e nieuwswaarde v
an deze posting?
Dit voegt niets
toe aan wat er e
lders op het int
ernet en andere
media met veel m
eer diepgang en
achtergrond is t
e lezen. Ik vond
het in toenemend
e mate populisti
sche blog sowies
o al minder word
en onregelmati
ge postings, gee
n diepgang in de
artikelen nu h
eeft dit blog he
t absolute diept
epunt bereikt. O
m maar in de waa
n van de dag te
blijven; resulta
ten uit het verl
eden (lees goede
postings) zijn g
een garantie voo
r de toekomst. H
elaas