REV RTV

Erg leuk! Heb meteen een elapmxear gemaakt. Super makkelijk in gebruik, inderdaad zf3 gemaakt. Graag wel een aanpassing: niet alleen de comments bij de foto plaatsen, maar ook de description die je er zelf al bij had gezet. Dan hoef je dat allemaal niet opnieuw erbij tte typen. En graag ook mogelijk maken nog een foto van je eigen harde schijf te kiezen (i.p.v. alleen foto's die al op FB staan). Maar vooralsnog zeg ik: erg leuk. Ik ben nu vooral erg benieuwd naar de kwaliteit van de foto's in het fotoboek..
Erg leuk! Heb me
teen een elapmxe
ar gemaakt. Supe
r makkelijk in g
ebruik, inderdaa
d zf3 gemaakt. G
raag wel een aan
passing: niet al
leen de comments
bij de foto plaa
tsen, maar ook d
e description
die je er zelf a
l bij had gezet.
Dan hoef je dat
allemaal niet op
nieuw erbij tte
typen. En graag
ook mogelijk mak
en nog een foto
van je eigen har
de schijf te kie
zen (i.p.v. alle
en foto's die al
op FB staan). Ma
ar vooralsnog ze
g ik: erg leuk.
Ik ben nu vooral
erg benieuwd naa
r de kwaliteit v
an de foto's in
het fotoboek..