Stereochemie

cis-trans: bij een dubbele binding of ringvorm
cis: dezelfde kant
trans: verschillende kant
draaiingshoek hangt af van: golflengte, lengte lichtweg, temperatuur en concentratie stof
Optisch actief: asymmetrisch C-atoom
Racemisch: spiegelbeeldisomeren 1:1
cis-trans: bij e
en dubbele bindi
ng of ringvorm
cis: dezelfde ka
nt
trans: verschill
ende kant
draaiingshoek ha
ngt af van: golf
lengte, lengte l
ichtweg, tempera
tuur en concentr
atie stof
Optisch actief:
asymmetrisch C-a
toom
Racemisch: spieg
elbeeldisomeren
1:1