Koper

Beste John ik ben in het bezit van een orginele alimunuim geklonken reddingssloep uit 1956 ik ga deze restaureren waar een hoop tyd en geld in gaat zitten de sloep is gigantisch 9 meter bij 3meter breed met een inboard gmc motor ze wordt gestraald en zie dan verder mischien bent u op zoek naar zon oud nostalgisch schip zoals op de foto boven aan en ben op zoek naar een bieder of een nieuwe sloep ik heb er zelf te weinig tyd voor om dit snel af te maken mvg donny
Beste John ik be
n in het bezit v
an een orginele
alimunuim geklon
ken reddingssloe
p uit 1956 ik ga
deze restaureren
waar een hoop ty
d en geld in gaa
t zitten de sloe
p is gigantisch
9 meter bij 3met
er breed met een
inboard gmc moto
r ze wordt gestr
aald en zie dan
verder mischien
bent u op zoek n
aar zon oud nost
algisch schip zo
als op de foto b
oven aan en ben
op zoek naar een
bieder of een ni
euwe sloep ik he
b er zelf te wei
nig tyd voor om
dit snel af te m
aken mvg donny