Verenstaal

De eisen die aan verenstaal worden gesteld betreffen de opnamecapaciteit voor elastische energie en de vermoeiingssterkte.
De eisen die aan
verenstaal worde
n gesteld betref
fen de opnamecap
aciteit voor ela
stische energie
en de vermoeiing
ssterkte.