Wit

Bij nader inzien hoef je wat mij beftert het debat tussen Zoeb en mij niet te verwijderen. Jij en ik zijn immers niet verantwoordelijk voor haar bescherming. @)Zoeb Horen Zien Zwijgen. Men heeft jou die e-mails ter lezing gezonden omdat je contstant etaleert dat je verpleegkundige bent. Men kan niet beweren dat het een prive9mening is want meningen worden altijd gevormd door de kennis en de vakbekwaamheid welke men in de loop van zijn/haar leven heeft vergaard. Ooit interviewde ik een bijna gepensioneerde chirurg. Hij zei me: "Arts ben ik altijd, als ik op straat, hockeyveld, iets zie gebeuren moet ik hulp bieden". Zo is het dus ook met rechters, politiemensen. Jouw mening dat je hier uitsluitend prive9 blogt is niet vol te houden want je dankt je blogsucces grotendeels aan je verpleegkundige onderwerpen. Je hebt je in consult' laten roepen terwijl je die e-mails ook ongelezen had kunnen deleten. Wat je nu uit de school klappend over mij schrijft vind ik laakbaar, -vooralsnog- heb ik niet de puf om stappen tegen je te overwegen. We8e8s daar heel blij mee.Daar hoef ik zelfs niet voor gestudeerd te hebben. Het is steeds meer de makkes van deze tijd dat allerlei mensen menen meningen te kunnen hebben, vooral die te kunnen ventileren, zf3nder dat ze -voldoende- kennis van zaken bezitten. Lees een willekeurige krantenwebsite en in drieebntwintig taal/tik/stijlfouten per vierhonderd leestekens melden mensen dat alle moordenaars, doorrijders, wildplassers enzovoort levenslang opgesloten moeten worden, dat orthodontisten witgejaste zakkenvullers zijn, dat advocaten tot het verdervelijkste mensensoort behoren etc. Wat prijs ik mij gelukkig dat, integenstelling tot die reageerders, leken, rechters goed opgeleid zijnde, genuanceerd denkende, togadragers zijn. Het is geen schande om dingen niet te weten, het is alleen maar een schande om dingen te ventileren waar men geen of niet voldoende weet van heeft, dat heeft men niet voldoende wanneer men niet alle kanten heeft gehoord. Terecht bescherm jij hier op het VK-blog niet alleen je eigen identiteit, in deze reactiedraad ook diegene(n) welke destijds jouw mening hebben gevraagd. De vraag of het verstandig is geweest om, met alle respect, zich tot een verpleegkundige te wenden of dat ze beter een arts in consult' hadden kunnen/moeten roepen kan ik in het voordeel van de laatste beroepsgroep met "ja" beantwoorden omdat die A) meer vakkennis heeft en B) voorzichtiger, doortastender, te werk waren gegaan. Men moet van hele goede huize zijn om mij e8cht te kunnen beschadigen, ik ben alleen maar bang dat jij momenteel bezig bent je eigen geloofwaardigheid in diskrediet te brengen. Dat is verder jf3faw zaak, jf3faw verantwoordelijkheid, daar zul jij in de rest van je (bloggers)leven uit moeten zien te komen. Dat ik ranzig, gestoord, gevaarlijk, zou zijn is dus geheel voor rekening van jouw miserabel gevormde mening. Triest is dat je door je bijdrages onder dit blog welke hulpverleningsdiscipline dan ook, de verpleegkundige discipline in het bijzonder, absoluut geen dienst bewijst want ik kan me heel goed voorstellen dat vele lezenden nu de argwanend gestelde vraag Hoe Doordacht Vormt De Hulpverlening Haar Meningen?' stellen. Zijn het uitsluitend leken, ervaringsdeskundigen en huisartsen welke zich regelmatig afvragen: "Hoe Gezond Is De Gezondheidszorg?" Doei Zoeb. Nu terug naar de Zaal.
Bij nader inzien
hoef je wat mij
beftert het deba
t tussen Zoeb en
mij niet te verw
ijderen. Jij en
ik zijn immers n
iet verantwoorde
lijk voor haar b
escherming. @)Z
oeb Horen Zien
Zwijgen. Men hee
ft jou die e-mai
ls ter lezing ge
zonden omdat je
contstant etalee
rt dat je verple
egkundige bent.
Men kan niet bew
eren dat het een
prive9mening is
want meningen wo
rden altijd gevo
rmd door de kenn
is en de vakbekw
aamheid welke me
n in de loop van
zijn/haar leven
heeft vergaard.
Ooit interviewde
ik een bijna gep
ensioneerde chir
urg. Hij zei me:
"Arts ben ik alt
ijd, als ik op s
traat, hockeyvel
d, iets zie gebe
uren moet ik hul
p bieden". Zo is
het dus ook met
rechters, politi
emensen. Jouw me
ning dat je hier
uitsluitend priv
e9 blogt is niet
vol te houden wa
nt je dankt je b
logsucces groten
deels aan je ver
pleegkundige ond
erwerpen. Je heb
t je in consult
' laten roepen t
erwijl je die e-
mails ook ongele
zen had kunnen d
eleten. Wat je n
u uit de school
klappend over mi
j schrijft vind
ik laakbaar, -vo
oralsnog- heb ik
niet de puf om s
tappen tegen je
te overwegen. We
8e8s daar heel b
lij mee.Daar hoe
f ik zelfs niet
voor gestudeerd
te hebben. Het
is steeds meer d
e makkes van dez
e tijd dat aller
lei mensen menen
meningen te kunn
en hebben, voora
l die te kunnen
ventileren, zf3n
der dat ze -vold
oende- kennis va
n zaken bezitten
. Lees een wille
keurige krantenw
ebsite en in dri
eebntwintig taal
/tik/stijlfouten
per vierhonderd
leestekens melde
n mensen dat all
e moordenaars, d
oorrijders, wild
plassers enzovoo
rt levenslang op
gesloten moeten
worden, dat orth
odontisten witge
jaste zakkenvull
ers zijn, dat ad
vocaten tot het
verdervelijkste
mensensoort beho
ren etc. Wat pri
js ik mij gelukk
ig dat, integens
telling tot die
reageerders, lek
en, rechters goe
d opgeleid zijnd
e, genuanceerd d
enkende, togadra
gers zijn. Het i
s geen schande o
m dingen niet te
weten, het is al
leen maar een sc
hande om dingen
te ventileren wa
ar men geen of n
iet voldoende we
et van heeft, da
t heeft men niet
voldoende wannee
r men niet alle
kanten heeft geh
oord. Terecht b
escherm jij hier
op het VK-blog n
iet alleen je ei
gen identiteit,
in deze reactied
raad ook diegene
(n) welke destij
ds jouw mening h
ebben gevraagd.
De vraag of het
verstandig is ge
weest om, met al
le respect, zich
tot een verpleeg
kundige te wende
n of dat ze bete
r een arts in c
onsult' hadden k
unnen/moeten roe
pen kan ik in he
t voordeel van d
e laatste beroep
sgroep met "ja"
beantwoorden omd
at die A) meer v
akkennis heeft e
n B) voorzichtig
er, doortastende
r, te werk waren
gegaan. Men moe
t van hele goede
huize zijn om mi
j e8cht te kunne
n beschadigen, i
k ben alleen maa
r bang dat jij m
omenteel bezig b
ent je eigen gel
oofwaardigheid i
n diskrediet te
brengen. Dat is
verder jf3faw za
ak, jf3faw veran
twoordelijkheid,
daar zul jij in
de rest van je (
bloggers)leven u
it moeten zien t
e komen. Dat ik
ranzig, gestoord
, gevaarlijk, zo
u zijn is dus ge
heel voor rekeni
ng van jouw mise
rabel gevormde m
ening. Triest is
dat je door je b
ijdrages onder d
it blog welke hu
lpverleningsdisc
ipline dan ook,
de verpleegkundi
ge discipline in
het bijzonder, a
bsoluut geen die
nst bewijst want
ik kan me heel g
oed voorstellen
dat vele lezende
n nu de argwanen
d gestelde vraag
Hoe Doordacht Vo
rmt De Hulpverle
ning Haar Mening
en?' stellen. Zi
jn het uitsluite
nd leken, ervari
ngsdeskundigen e
n huisartsen wel
ke zich regelmat
ig afvragen: "Ho
e Gezond Is De G
ezondheidszorg?"
Doei Zoeb. Nu t
erug naar de Zaa
l.